POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, ALTAMON, S.L. amb NIF B46464509 informa l’Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractats amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per ALTAMON, S.L.. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.
Quan les dades de caràcter personal siguin obtinguts de l’afectat a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d’un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres suposats expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà donar compliment al deure d’informació establert en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant a l’afectat al menos la informació bàsica següent:

a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, en el seu cas.
b) La finalitat del tractament.
c) La manera en què l’afectat podrà exercitar els drets establerts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.

No obstant això, els responsables i encarregats del tractament o, en el seu cas, els seus representants hauran de mantenir el registre d’activitats de tractament a què es refereix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, tret que l’empresa o organització ocupin menys de 250 persones, amb l’excepció que el tractament que realitzi pugui suposar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades en l’article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l’article 10 del Reglament (UE) 2016/679.
Finalment, l’article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d’establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el mal accidental. Això implica l’establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s’han emportat a la pràctica (responsabilitat proactiva).

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari que envia la informació a ALTAMON, S.L. és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se ALTAMON, S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
ALTAMON, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a ALTAMON, S.L. de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’Usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ALTAMON, S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a ALTAMON, S.L..

Cessió de dades a tercers

ALTAMON, S.L. no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679.

Conservació de les dades

En qualsevol cas, el temps de conservació serà l’indispensable, havent-se de mantenir com a mínim:

• nys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
• 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
• 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
• 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal en ALTAMON, S.L. CARRETERA DE RUBI A TERRASSA KM. 19,5 – BP 1503, 08192, SANT QUIRZE DEL VALLÈS o a l’email: [email protected] juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de ALTAMON, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat.

ALTAMON, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, ALTAMON, S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.