CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

La present pàgina https://vitaandco.com/ és propietat de ALTAMON S.L. amb CIF B46464509 i adreça fiscal en CARRETERA DE RUBI A TERRASSA KM. 19,5 – BP 1503, 08192, SANT QUIRZE DEL VALLÈS, BARCELONA.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre ALTAMON S.L. i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

ALTAMON S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, ALTAMON S.L. es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les #dins del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte de la pàgina web és comercial.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure’s al butlletí informatiu per a rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.
Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de ALTAMON S.L. i la contractació per mitjà d’aquests.

Per a adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga en línia.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per a realitzar la compra en línia. Pot accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, ALTAMON S.L. informa els usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la responsabilitat de ALTAMON S.L., amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquestes. Així mateix, ALTAMON S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant un escrit a l’adreça CARRETERA DE RUBI A TERRASSA KM. 19,5 – BP 1503, 08192, SANT QUIRZE DEL VALLÈS, BARCELONA o a través del correu electrònic [email protected]

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra haurà d’identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta, però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del procés de compra no rep la confirmació, posi’s en contacte amb ALTAMON S.L. en el telèfon d’atenció al client 937310894 o mitjançant el correu electrònic [email protected]

Tots els continguts de la web estan en espanyol.

El client, en rebre el producte en l’adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.
En compliment de la normativa vigent ALTAMON S.L. ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, ALTAMON S.L. es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials d’aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricador. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s’identifica el mateix.

Garanties

Tots els productes oferts en la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor d’aquest. ALTAMON S.L. disposa d’un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l’establiment de ALTAMON S.L., al servei de postvenda, per correu electrònic a [email protected] o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d’atenció al client 937310894 o mitjançant el correu electrònic [email protected]

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

Despeses de lliurament i transport

ALTAMON S.L. només realitza enviaments a Espanya cobrant una quantitat de 5,00 Euros en concepte de despeses d’enviament.

Formes de pagament i execució del servei

El client podrà abonar l’import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció:

Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de ALTAMON S.L..

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i readob en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de ALTAMON S.L. al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació.

PayPal

Permet enviar pagaments en Internet de manera segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per a crear una solució global de pagament en temps real. Paypal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació en Paypal: http://www.paypal.com.

Bizum

ALTAMON S.L. es compromet a lliurar el producte en un màxim de 20 Dies hàbils, a partir de l’endemà de la sol·licitud de prestació d’aquest.

La disponibilitat dels productes oferts per *ALTAMON S.L. pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponibilitat, ALTAMON S.L. en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació el notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, ALTAMON S.L. podrà donar la doble opció de: oferir al client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per ALTAMON S.L. dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat. En el cas que ALTAMON S.L. no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

El client disposarà d’un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de la recepció del producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 937310894, dirigint-se al correu electrònic [email protected], remetent el seu escrit a la nostra adreça postal CARRETERA DE RUBI A TERRASSA KM. 19,5 – BP 1503, 08192, SANT QUIRZE DEL VALLÈS, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que s’estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

La devolució en període de desistiment

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a ALTAMON S.L., a la direcció CARRETERA DE RUBI A TERRASSA KM. 19,5 – BP 1503, 08192, SANT QUIRZE DEL VALLÈS, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini. El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per a evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, revisarem el seu estat. En el moment en què comprovem que tant el/els article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

ALTAMON S.L. abonarà les quantitats satisfetes pel client, inclosos, en el seu cas els costos de lliurament, abans de 14 dies naturals donis de la data de recepció del dret de desistiment.

ALTAMON S.L. podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució d’aquest, segons quina condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part de ALTAMON S.L., respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d’aquesta quantitat.

Devolució del producte defectuós

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a ALTAMON S.L. del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

ALTAMON S.L. es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de ALTAMON S.L. està situat en CARRETERA DE RUBI A TERRASSA KM. 19,5 – BP 1503, 08192, SANT QUIRZE DEL VALLÈS o a través del correu electrònic [email protected]

Jurisdicció

Així mateix, ALTAMON S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ALTAMON S.L. té el seu domicili en CARRETERA DE RUBI A TERRASSA KM. 19,5 – BP 1503, 08192, SANT QUIRZE DEL VALLÈS, Espanya.